نیمی از دام سبک شهرستان سبزوار اضافی استقاسم آخوندی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 600 هزار هکتار از اراضی این شهرستان در 140 سامانه چرای دام ساماندهی شد که 22 هزار نفر در قالب چهار هزار و 250 بهره بردار و جمعیت سه هزار نفری عشایر به طور مستقیم از این مراتع استفاده می کنند.
وی اظهار کرد: این سامانه ها باید چهار ماه در سال مورد استفاده قرار گیرند در حالی که بهره برداران در تمام طول سال از مراتع استفاده می کنند و علاوه بر آن دام های غیر مجاز نیز از همین سامانه ها بهره برداری می کنند که باعث از بین رفتن پوشش اراضی و گونه های گیاهی می شود.
آخوندی گفت: 370 هزار هکتار زمین در این شهرستان تحت فرسایش بادی است که 21 هزار هکتار آن به علت نداشتن چسبندگی خاک و نبود پوشش گیاهی، کانون فرسایش بادی است.
وی افزود: در گذشته 80 هزار هکتار تاغزار در این شهرستان وجود داشت که به علت تخریب، تهیه ذغال، خشکسالی و تراکم 30 هزار هکتار آن نابود شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار ادامه داد: از سال 1386 طرح جوان سازی جنگل آغاز شده و در سال های اخیر این طرح در 100 تا 150 هکتار انجام می شود.
وی با بیان اینکه در طرح تراکم زدایی برای هر هکتار 10 میلیون ریال هزینه صرف می شود، گفت: در این طرح تاغ های خشک و کهنسال قطع می شوند تا از تراکم موجود کاسته شود و تاکنون 5 هزار هکتار تراکم زدایی شده است.
وسعت شهرستان سبزوار یک میلیون هکتار است که 800 هزار هکتار آن اراضی منابع طبیعی و 200 هزار هکتار نیز مساحت شهرها، روستاها، مزارع، باغات و زمین های مردم است.
700 تا 750 هزار هکتار از زمین های ملی شهرستان دارای سند و بقیه اراضی نیز در حال تهیه سند است.
7500 / 6053 خبرنگار: حسین آزادمنجیری ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید